diumenge, 18 de gener de 2015

Maria Wallace i el blau de la distància

Ella és la Maria Teresa Mir i Ros, filla de Fenals d’Aro. Des del 69 que viu a Dublín. Escriu poemes en anglès però el 2010 va publicar un poemari en edició bilingüe anglès-català. Signa amb el nom de casada, Maria Wallace.


El 2014 la Diputació de Girona publica “El blau de la distància” en edició bilingüe i amb un pròleg de la Rosa Font.

Segurament un dels estímuls del llibre és comprovar com es tradueix els versos la mateixa Maria:

A screech of tyres / always tells a story.
“El xerric dels pneumàtics / sempre defineix una història”.

Beacon-green lighthouse arms / strecht out / to embrace and warmn the weary. / Homing waves kiss the shore. / I’m lonely tonight.
 “El far estén els braços verdosos / per abraçar i advertir el viatger. / Les ones retornen a casa, / besen la platja. / Em sento sola aquesta nit.”

 “face my mother’s worried look / incapable of explaining why / I enjoyed roaming alone, / but reassuring her I would never stray / from that part-of-me place.
“veure la mirada angoixada de la mare / incapaç d’explicar-li per què / m’agradava vagar sola, / però calmar-la dient que mai no m’allunyaria / d’aquell lloc tan part de mi mateixa.”

Loaded with words, / some recently learned, / I enter a new laberynth. / I should not haven taken / such a load. / I have no need of them / once inside / a place of silence / where voice becomes water.
“Carregada de paraules, / algunes apreses fa poc, / entro en un laberint nou. / No hauria d’haver agafat / tanta càrrega. / No la necessito / una vegada dins / un lloc de silenci / on la veu es torna aigua.”

I will no rest, I can’t. / I need to know how it feels / to hold your hand.
“No descansaré. No puc. / Necessito saber què se sent / en tenir la teva mà entre les meves.”

Know also / life is a daily gift, / a rainbow / carrying a colour / for each one of your dreams.
“També has de saber / que la vida és un obsequi diari, / un arc de Sant Martí / que té un color / per a cadascun dels teus somnis.”Repassada dels matisos de la traducció.